Mô tả công việc Chuyên viên mua hàng / Nhân viên thu mua (Purchasing Officer)

Chuyên viên mua hàng / Nhân viên thu mua (Purchasing Officer) là người chịu trách nhiệm hoạt động thu thập hoặc mua hàng hóa và dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Nhưng mô tả công việc và yêu cầu cụ thể cho vị trí này ra sao, hãy cùng theo dõi bài viết này.